Mediace

Mediace

Máte problém?

Dostali jste se do situace, která Vám znepříjemňuje život?

·         Máte trápení a nevíte jak dál?

·         Nerozumíte si se sousedem, kolegou, nájemníkem, majitelem domu, učitelem, manželem , či manželkou?

·         Dostali jste se do střetu s nějakou institucí?

·         Jste tlačeni do stavu, který Vám nevyhovuje a nevidíte možnost, jak s druhou stranou jednat?

·         Máte pocit , že jste vyčerpali všechna řešení a zbývá Vám jen soud, nebo pocit prohry?

Toto vše Vám pomůže vyřešit mediace. 

 

Prostředník – mediátor- je osoba zcela nezávislá na Vašem problému, protože není v konfliktu citově, ani mocensky angažována. Usměrňuje proces vyjednávání mezi stranami sporu tak, aby mohlo dojít k výhodnému řešení pro zúčastněné strany. 

Mediátor nic nenařizuje, nemá roli soudce ani arbitra. Právo rozhodovat přenechá Vám, protože Vy máte svůj  vlastní názor, jak případ řešit a je zpravidla ten nejlepší.

 

Mediace je řešení složité situace s pomocí prostředníka, mediátora. Je to neformální proces a proto mediátoři nemají speciální oblečení jako soudci a každá mediace je přizpůsobena potřebám a tempu samotných stran. Mediátor je školený profesionál, který je zodpovědný za řízení mediačního procesu, za efektivní komunikaci a na rozdíl od soudce neřeší, nehodnotí a nenavrhuje žádná řešení. Je připraven naslouchat oběma účastníkům, pracovat s jejich emocemi, jejich složitou situaci dobře sleduje a nastalé problémy pojmenovává a předkládá je jako témata ke společnému projednání a pak řešení.

Cílem mediace je najít nová řešení na danou situaci; je to proces, který se soustředí na budoucnost. Mediátor podporuje strany tak, aby jimi odsouhlasená řešení byla reálná, měřitelná a uskutečnitelná a aby zohledňovala možnosti a potřeby všech zúčastněných. Finální dohoda stran může být písemná, pokud si to oba přejí.

Jak mediace probíhá?

Jedno mediační jednání obvykle probíhá v délce 3 hodin, proto je nutné vyhradit si požadovaný čas. Princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí a také rozhodnout, zda chtějí pokračovat i v dalších mediačních jednáních. Často se totiž stává, že počet témat k prodiskutování a proces vybrání efektivního řešení vyžadují více mediačních jednání.

Mediace má daný postup: všichni sedí u kulatého stolu, nejdříve mluví lidé k mediátorovi (střídavě a postupně) a mediátor sleduje, s čím přicházejí, co potřebují a na čem jim záleží. Pokouší se nalézt témata k řešení, která zapisuje na papír, který všichni vidí. Teprve poté může nastat situace, že strany hovoří k sobě navzájem, kdy zdůrazňují, co se dozvěděly nového. V momentě, kdy se mediátor ujistí, že obě strany plně chápou nejen svou situaci ale i situaci toho druhého, je možné přistoupit ke konstruktivnímu hledání řešení k jednotlivým tématům. Před koncem mediace se efektivní a všem vyhovující řešení vybírá a zapisuje do dohody. Dohoda pak může být podkladem pro soud a jeho rozhodnutí, je-li to potřebné.

Počet mediačních jednání

První 3-hodinové mediační sezení, obvykle pomůže přinést na světlo nové informace a dochází k porozumění stran, podaří se pojmenovat předměty jednání a podle složitosti – jednoduchosti případu dojdou účastníci k dohodě.

Ve sporech, kde je i více účastníků nebo se v rodinných záležitostech diskutuje i budoucnost dětí, je zpravidla nutné více sezení.

Vždy jsou to však klienti, kteří určují počet jednání, protože pokračování v mediaci či její ukončení může navrhnout kterákoliv strana. Zásada je, že pokud mediace přináší stranám užitek, využívají jí i vícekrát.

Zkušenosti ukazují, že dohoda platí do doby, kdy se nemění podmínky a možnosti účastníků mediace. Při každé změně podmínek je vhodné požádat o novou mediaci, která zohlední novou situaci.

 

Pochopila jsem, že spolupráce a tedy i mediace je o tom, že 1 plus 1 se nerovná 2, nýbrž 3. Pokud tedy budete řešit jakýkoliv konflikt, ráda Vám ho jako mediátorka pomohu vyřešit, i když mediátor nepůsobí vůbec jako soudce, nikomu nedává za pravdu, ale pomáhá stranám vzájemně se pochopit a dojít ke spolupráci přínosné pro všechny zúčastněné. A o tom by dle mého názoru měla být i politika, tedy alespoň ta, které bych se ráda účastnila.